Sleutel tot jouw talent

Talententest

De Talententest bestaat op dit moment uit een aantal vragenlijsten die benut worden om iemand een beter inzicht te verschaffen in zijn talenten of natuurlijke aanleg. Tevens geeft deze Talententest een indicatie van de taken, rollen, functies en beroepen, die de betreffende persoon energie verschaffen. De Talententest geeft niet aan wat iemand kan, of wat zijn capaciteiten zijn! De vragenlijsten zijn een raamwerk, dat gebruikt wordt om in een begeleidingsgesprek een duidelijk zicht te krijgen op iemands herkenbare talenten en mogelijkheden. De tests zijn een hulpmiddel om het begeleidingsgesprek te ondersteunen. Iemands talenten staan centraal en samen wordt gezocht naar mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. Anders dan gebruikelijk in de wereld van de psychologie en van de training, worden personen niet gestimuleerd om hard te gaan werken aan het opheffen van de beperkingen, die voortvloeien uit het feit, dat ze ergens geen aanleg voor hebben. Maar: hen wordt geleerd om zich te ontwikkelen in die activiteiten waarin ze lol hebben en die energie verschaffen (hun natuurlijke talenten). Ook wordt hen geleerd om hun beperkingen te compenseren door complementaire teams te vormen.

”Mensen en teams groeien door hun talenten te ontwikkelen, niet door hun gebreken te maskeren”.


De Talententest blijkt zeer bruikbaar in de volgende werkvelden:

Versterking zelfbeeld

Het ontwikkelen, versterken en bevestigen van het positief, effectief zelfbeeld;

Loopbaanbegeleiding en coaching

Het matchen van de individuele competenties met functionele of organisatorische competenties;

Preventie

Het begeleiden van medewerkers, die dreigen vast te lopen in hun werk of functie;

Teamsamenstelling en -training

Het samenstellen en/of opbouwen van een complementair team en het leren zien en hanteren van aanvullende vaardigheden en gedragingen van teamleden;

Re-integratie en outplacement

Het begeleiden van mensen naar (ander of nieuw) werk;

Mobiliteitsbevordering

Mensen met een specifiek beroep of functie zicht geven op hun alternatieve mogelijkheden;

Opleidings- beroeps- en profielkeuze

Het adviseren van studenten bij deze keuzes.


Talententestonderdelen die worden aangeboden zijn:

1. Poortschalen:

Poortschalen zijn erop gericht om individuen inzicht te verschaffen in hun vaardigheids- en gedragsvoorkeur, dus in die competenties die zij graag aanwenden. De theorie hierachter is dat de activiteiten die het meest aansluiten bij voorkeuren de minste energie kosten en het meest motiveren. Ze leveren dus energie en kracht op. Deze aanpak staat voor het verhelderen van het positief en realistisch zelfbeeld van de mensen.

2. Myer Briggs Type indicator (MBTI):

Deze vragenlijst meet de wijze waarop we bij voorkeur waarnemen (Sensing/Intuition), beslissingen nemen (Thinking/Feeling), waar we het liefst energie aan ontlenen (Extraversion/Introversion) en hoe we graag in het leven staan (Perceiving/Judging). Dit is een (veel gebruikt) instrument dat mensen helpt zichzelf beter te leren kennen via zelfrapportering. De MBTI helpt het individu zijn sterke punten en unieke gaven te identificeren, wat leidt tot een beter begrip van het eigen handelen. Daarnaast reikt het inzichten aan over motivaties en mogelijke groeidomeinen. Dat is in eerste instantie belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Tevens helpt het je om anderen, die van je verschillen, beter te begrijpen en te waarderen.

3. Persoonlijk Profiel Systeem (PPS of DISC):

Deze vragenlijst geeft aan welke van de volgende persoonlijkheidskenmerken een persoon bij voorkeur gebruikt: Dominance, Influence, Stability, Conscientiousness (Dominantie, Invloed, Stabiliteit, Gewetensvol handelen). Het PPS biedt een methode om individuen te helpen zichzelf en anderen in een bepaalde omgeving te begrijpen. Hij staat centraal in het proces om een beter inzicht te verkrijgen in zijn eigen gedragsprofiel en de omgeving te herkennen die bevorderlijk is voor zijn succes. Tegelijkertijd leert hij de verschillen in anderen kennen en de omgeving die zij nodig hebben om tot maximale productiviteit en teamwerk in de organisatie te bevorderen.

4. Motivatie Test (MT):

De Motivatie Test geeft een indicatie van iemands prestatiemotivatie, negatieve- en positieve faalangst. Deze informatie is vooral van belang om te bepalen op welke wijze iemand het best begeleid en gecoacht kan worden.

Prijs op aanvraag.